• Miejskie Przedszkole nr 6 im. Bożeny Nemcowej podzielone jest na dwa budynki – budynek A (intendentka) znajduje się przy ulicy Żarskiej 16, budynek  B – Świerkowej 2. Posiadamy również filię, zlokalizowaną przy ul. Żarskiej 1 (przy Zespole Szkół nr 1). 

  Cele:

  Naszym priorytetem jest wspomaganie, ukierunkowywanie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka w oparciu o jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym, przy zachowaniu jego odrębności.

  A poza tym:

  • zapobieganie nieprawidłowościom i dysharmoniom w rozwoju, udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy specjalistycznej, psychologiczno-pedagogicznej, za wiedzą i na życzenie rodziców;
  • współdziałanie z rodziną, wspieranie wychowania rodzinnego i pełnienie funkcji doradczej, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie “gotowości szkolnej” jako efektu rozwoju i uczenia się;
  • zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa;
  • kształtowanie umiejętności i elementarnych zdolności dynamicznego przystosowywania się dziecka do otaczającej rzeczywistości – bliższej i dalszej;
  • rozbudzanie wiary dziecka we własną skuteczność,
  • stwarzanie sytuacji edukacyjnych usprawniających biegłość w budowaniu i posługiwaniu się znakiem – słowem, gestem, liczbą barwą w poznaniu i zmienianiu siebie i świata;
  • wprowadzanie dziecka w świat wartości i postaw pozytywnych w otwartym, twórczym (na miarę dziecka) funkcjonowaniu w grupie;
  • kształtowanie umiejętności dostrzegania przez dziecko swoich pozytywnych cech, budowanie pozytywnego “obrazu siebie”;
  • kształtowanie umiejętności pokonywania negatywnych emocji
  • kształtowanie umiejętności odczuwania i wyrażania więzi z rodziną.

  Nasza misja i wizja

  Misją Przedszkola jest rozpoznawanie indywidualnych możliwości wszystkich dzieci oraz takie ich wsparcie, aby każdy z absolwentów mógł odnaleźć swoje miejsce w świecie i był gotowy do osiągania w nim indywidualnego sukcesu.

  Nasi wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi. Cechować ich będzie śmiała, twórcza postawa wobec otaczającego ich świata. Będą dbać o zdrowie i sprawność fizyczną, kultywować tradycje rodzinne i narodowe, szerzyć edukację proekologiczną.

  Certyfikat

  Nasze przedszkole otrzymało certyfikat “Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”, przyznany w dniu 29 maja 2012r. na Gali Finałowej w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty, podczas której wręczano nagrody i certyfikaty. Rada Rodziców otrzymała z rąk Lubuskiego Kuratora Oświaty dyplom gratulacyjny za przyjazną adaptacją naszych 6-latków do edukacji szkolnej.